தமிழ்

தமிழ்

இரட்சிப்புக்கு ஆறு படிகள்

பைபிளைத் திறக்க

பைபிளிலிருந்து ஒரு மாணவர் திறக்கப்படுதல்

பைபிளைத் திறக்க இரண்டு பாடம்

பைபிள் பாடம் இரண்டு மாணவர் திறக்க

பைபிளைத் திறக்க மூன்று ஆசிரியர்

பைபிளைத் திறக்க மூன்று பாடம்

பைபிளை திறக்க நான்கு பாடம்

பைபிளிலிருந்து நான்கு மாணவர்களைத் திறக்க வேண்டும்

பைபிள் பாடம் திறத்தல் ஐந்து ஆசிரியர்

பைபிளைத் திறக்க ஐந்து பாடம்

பைபிளைத் திறக்க ஆறு வகுப்பினர் ஒரு பகுதி

பைபிள் மாணாக்கரைத் திறத்தல் ஆறு மாணவர் பகுதி ஒன்று

பைபிள் ஆசிரியரைத் திறத்தல் ஆறு ஆசிரியர் இரண்டாம் பகுதி

பைபிள் மாணாக்கரைத் திறத்தல் ஆறு மாணவர் பகுதி இரண்டு

பைபிளைத் திறத்தல் ஏழு ஆசிரியர்

ஏழு மாணவர்களைத் திறக்க பைபிள் பாடம்

பைபிள் பாடம் எட்டு ஆசிரியர்

எட்டு மாணவர் திறக்க

பைபிள் பாடம் திறத்தல் ஒன்பது ஆசிரியர்

பைபிள் பாடம் திறத்தல் ஒன்பது மாணவர்

பைபிளைத் திறத்தல் பத்து போதகர்

பைபிள் பாடம் பத்து மாணவர் திறத்தல்

பைபிள் பாடம் பதினொரு ஆசிரியர்

பைபிள் பாடம் பதினெட்டு மாணவர்களைத் திறக்கும்

பைபிள் பாடம் பன்னிரண்டு ஆசிரியர் திறத்தல்

பைபிள் பாடம் பன்னிரண்டு மாணவர்களைத் திறக்கும்